HT. Thích Thanh Từ

Si Mê Là Nguồn Gốc Của Khổ Đau – Hòa thượng Thích Thanh Từ

04:52

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 – Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) – HT Thích Thanh Từ

02:24

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 – Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – HT Thanh Từ

08:33

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 94 – Viên Học (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – HT Thích Thanh Từ

09:36

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 93 – Ni Sư Diệu Nhân (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – HT Thích Thanh Từ

04:14

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 92 – Thiền Sư Trí (Đời 16 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – HT Thích Thanh Từ

06:15

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 91 – Giác Hải (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) – HT Thích Thanh Từ

02:09

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 90 – Bổn Tịnh (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) – HT Thích Thanh Từ

01:00

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 89 – Pháp Dung (Đời 15 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – HT Thích Thanh Từ

05:07

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 88 – Bảo Giám (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) – HT Thích Thanh Từ